Odwiedziny

Ogólne zasady dotyczące odwiedzin pacjentów:

KOMUNIKAT z dnia 2 marca 2022r.

W związku ze zmniejszającą się liczbą zachorowań na COVID-19 oraz łagodzeniem obostrzeń przez Ministerstwo Zdrowia, Szpital dopuszcza możliwość odwiedzin pacjentów z uwzględnieniem poniższych zasad:

  • sugeruje się, aby odwiedziny  we wszystkie dni tygodnia odbywały się do godziny 17:00
  • sugeruje się, aby nie odwiedzać pacjentów w godzinach 8:00-11:00, ponieważ jest to czas wizyt lekarskich
  • o możliwości odwiedzania po godzinie 17:00 decyduje lekarz lub pielęgniarka dyżurna
  • pacjenta może odwiedzić jedna osoba, w szczególnych sytuacjach dwie osoby

Osoba odwiedzająca:

  • nie może mieć objawów infekcji (katar, kaszel, gorączka, ból gardła)
  • jest zobowiązana podczas wizyty przebywać w maseczce zasłaniającej szczelnie nos i usta
  • wykonać przed i po wizycie dezynfekcję rąk

 

W przypadku odwiedzin na:
– Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii, na którym mają miejsce intensywne działania medyczne, podczas których zobowiązani jesteśmy do poszanowania sfery intymnej pacjentów,  zapewnienia poczucia bezpieczeństwa, ciszy i spokoju. Ze względu także na organizację sali intensywnego nadzoru medycznego, wiedząc że macie Państwo prawo do odwiedzin w każdym czasie sugerujemy jednak, aby odwiedzać chorych w godzinach popołudniowych.
Proponujemy, aby przy chorym znajdowały się maksymalnie 2 osoby. W godzinach odwiedzin można także uzyskać informację o stanie zdrowia pacjenta.

Oddziale Noworodkowym, proponujemy, aby odwiedzać pacjentki (maksymalnie 2 osoby) w godzinach niekolidujących z wykonywaniem procedur medycznych, najlepiej między godziną 11:00-20:00. Z uwagi na bezpieczeństwo noworodków sugerujemy aby rozważyć odwiedziny przez dzieci do lat 14, ponieważ mogą przenosić choroby zakaźne wieku dziecięcego.
Informacje dodatkowe
1. Informacji o stanie zdrowia pacjenta udzielają wyłącznie lekarze w godzinach ustalonych przez Ordynatorów poszczególnych oddziałów.

2. O stanie zdrowia ciężko chorych pacjentów, bądź w przypadkach szczególnie uzasadnionych lekarze udzielają informacji bez ograniczeń godzinowych.

3. Informacji o stanie zdrowia chorego nie udziela się przez telefon.
4. Pielęgniarki i położne mogą udzielać informacji wyłącznie dotyczących opieki pielęgniarskiej.

5. Odwiedziny mogą zostać ograniczone ze względów epidemiologicznych na podstawie pisemnego zarządzenia Prezesa Szpitala.

6. Nie wolno odwiedzać chorych przez osoby chore lub będące w stanie nietrzeźwym.

7. Osoby odwiedzające pacjentów Szpitala Powiatowego im. T. Malińskiego w Śremie sp. z o. o. zobowiązują się:
– podporządkować regułom organizacyjnym, obowiązującym w Szpitalu, dotyczącym wierzchniej odzieży – obowiązkowa szatnia mieszcząca się na parterze Szpitala,
– zachowywać się kulturalnie podczas pobytu w Szpitalu,
– podporządkować wszelkim poleceniom i wskazówkom personelu szpitalnego.

8. Nie dozwolonym jest:
– dostarczanie pacjentom artykułów spożywczych, rzeczy lub sprzętów, które zostały zabronione przez lekarza,
– zakłócanie spokoju innych pacjentów,
– palenie tytoniu na terenie i w otoczeniu Szpitala.

Wszystkim odwiedzającym dziękujemy za przestrzeganie powyższych zasad.