Odwiedziny

Ogólne zasady dotyczące odwiedzin pacjentów:

KOMUNIKAT z dnia 12.11.2021r.
W związku z dynamicznie rozwijającą się sytuacją epidemiologiczną w kraju, od dnia 12.11.2021r. wprowadza się ZAKAZ ODWIEDZIN w Szpitalu.
Odwiedziny są możliwe tylko w sytuacjach wyjątkowych, po konsultacji i uzgodnieniu szczegółów z lekarzem dyżurnym, lub kierownikiem oddziału.
Zakaz odwiedzin nie ma wpływu na bieżące funkcjonowanie Szpitala.
Wyjątkiem są:
– osoby towarzyszące do porodu (osoby zaszczepione będą poproszone o przedstawienie Paszportu Covidowego, a ozdrowieńcy o okazanie Certyfikatu poświadczającego przechorowanie COVID-19),
– osoby towarzyszące dzieciom na Oddziale Pediatrycznym i Oddziale Laryngologicznym (osoby zaszczepione będą poproszone o przedstawienie Paszportu Covidowego, a ozdrowieńcy o okazanie Certyfikatu poświadczającego przechorowanie COVID-19).

Poniższe zasady są nieobowiązujące do odwołania – patrz komunikat wyżej.

1.Pacjentów przebywających na oddziałach szpitalnych można odwiedzać we wszystkie dni tygodnia,
po wcześniejszym zgłoszeniu tego faktu lekarzowi lub pielęgniarce. Prosimy, aby osoby niepełnoletnie były pod opieką osoby dorosłej.
Pragniemy zwrócić uwagę, iż w godz. 8.00-11.00 na poszczególnych oddziałach odbywają się, tzw. wizyty lekarskie i jest to moment, w którym będziecie Państwo poproszeni o opuszczenie pokoju chorego na moment przeprowadzenia wizyty.

W przypadku odwiedzin na:
– Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii, na którym mają miejsce intensywne działania medyczne, podczas których zobowiązani jesteśmy do poszanowania sfery intymnej pacjentów,  zapewnienia poczucia bezpieczeństwa, ciszy i spokoju. Ze względu także na organizację sali intensywnego nadzoru medycznego, wiedząc że macie Państwo prawo do odwiedzin w każdym czasie sugerujemy jednak, aby odwiedzać chorych w godzinach popołudniowych.
Proponujemy, aby przy chorym znajdowały się maksymalnie 2 osoby. W godzinach odwiedzin można także uzyskać informację o stanie zdrowia pacjenta.

Oddziale Noworodkowym, proponujemy, aby odwiedzać pacjentki (maksymalnie 2 osoby) w godzinach niekolidujących z wykonywaniem procedur medycznych, najlepiej między godziną 11:00-20:00. Z uwagi na bezpieczeństwo noworodków sugerujemy aby rozważyć odwiedziny przez dzieci do lat 14, ponieważ mogą przenosić choroby zakaźne wieku dziecięcego.
Informacje dodatkowe
1. Informacji o stanie zdrowia pacjenta udzielają wyłącznie lekarze w godzinach ustalonych przez Ordynatorów poszczególnych oddziałów.

2. O stanie zdrowia ciężko chorych pacjentów, bądź w przypadkach szczególnie uzasadnionych lekarze udzielają informacji bez ograniczeń godzinowych.

3. Informacji o stanie zdrowia chorego nie udziela się przez telefon.
4. Pielęgniarki i położne mogą udzielać informacji wyłącznie dotyczących opieki pielęgniarskiej.

5. Odwiedziny mogą zostać ograniczone ze względów epidemiologicznych na podstawie pisemnego zarządzenia Prezesa Szpitala.

6. Nie wolno odwiedzać chorych przez osoby chore lub będące w stanie nietrzeźwym.

7. Osoby odwiedzające pacjentów Szpitala Powiatowego im. T. Malińskiego w Śremie sp. z o. o. zobowiązują się:
– podporządkować regułom organizacyjnym, obowiązującym w Szpitalu, dotyczącym wierzchniej odzieży – obowiązkowa szatnia mieszcząca się na parterze Szpitala,
– zachowywać się kulturalnie podczas pobytu w Szpitalu,
– podporządkować wszelkim poleceniom i wskazówkom personelu szpitalnego.

8. Nie dozwolonym jest:
– dostarczanie pacjentom artykułów spożywczych, rzeczy lub sprzętów, które zostały zabronione przez lekarza,
– zakłócanie spokoju innych pacjentów,
– palenie tytoniu na terenie i w otoczeniu Szpitala.

Wszystkim odwiedzającym dziękujemy za przestrzeganie powyższych zasad.