Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

 

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020

Oś priorytetowa: 11 Instrument REACT-EU EFRR

Działanie: 11.2 Wspieranie kryzysowych działań naprawczych w obszarze zdrowia (REACT-EU)

Konkurs: RPWP.11.02.00-IZ.00-30-002/22

 

Umowa o dofinansowanie nr RPWP.11.02.00-30-0025/22 zawarta w Poznaniu w dniu 14.02.2023 r. pomiędzy Zarządem Województwa Wielkopolskiego (Instytucja Zarządzająca WRPO 2014-2020)
a Szpitalem Powiatowym im. Tadeusza Malińskiego w Śremie sp. z o. o.

 

Tytuł Projektu: „Doposażenie Szpitala Powiatowego im. Tadeusza Malińskiego w Śremie sp. z o.o. w kontekście działań naprawczych związanych z niwelowaniem negatywnych skutków pandemii COVID-19”

Miejsce realizacji Projektu:

Szpital Powiatowy im. Tadeusza Malińskiego w Śremie sp. z o. o.

ul. Józefa Chełmońskiego 1

63-100 Śrem

 

Cele Projektu:

Najistotniejszym celem planowanym do realizacji w ramach niniejszego projektu jest wspieranie kryzysowych działań naprawczych wynikających bezpośrednio z pandemii COVID-19 oraz związanych z nią skutków pośrednich.

Cele szczegółowe:

- wzmocnienie infrastruktury służby zdrowia na terenie województwa wielkopolskiego
(zakup 168 sztuk sprzętu medycznego);

- poprawa jakości świadczonych usług medycznych,

- niwelowanie braków wynikających bezpośrednio z pandemii COVID-19, jak również związanych
z jej skutkami pośrednimi.

 

Zakres rzeczowy Projektu:

        1. Zakup sprzętu i wyposażenia medycznego na rzecz walki z pandemią COVID-19

Doposażenie Oddziału Urologicznego, Oddziału Chorób Wewnętrznych, Oddziału Chirurgicznego, Oddziału Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu, Oddziału Anestezjologii
i Intensywnej Terapii, Oddziału Neurologicznego i Udarowego, Oddziału Rehabilitacji Neurologicznej, Działu Fizjoterapii, Zespołu Ratownictwa Medycznego.

Zakup sprzętu medycznego i wyposażenia medycznego – 135 szt.:

 • Pompa strzykawkowa (Oddział Urologiczny) – 2 szt.
 • Stetoskop elektroniczny (Oddział Urologiczny) – 2 szt.
 • Szafka przyłóżkowa (Oddział Urologiczny) – 9 szt.
 • Kamera do obserwacji pacjentów (Oddział Urologiczny) – 2 szt.
 • Aparat do wysokoprzepływowej tlenoterapii (Oddział Chorób Wewnętrznych) – 2 szt.
 • Pulsoksymetr (Oddział Chorób Wewnętrznych) – 10 szt.
 • Oczyszczacz powietrza (Oddział Chorób Wewnętrznych) – 1 szt.
 • Stetoskop elektroniczny (Oddział Chorób Wewnętrznych) – 2 szt.
 • Stojak na kroplówki (Oddział Chorób Wewnętrznych) – 10 szt.
 • Dozownik do tlenu (Oddział Chorób Wewnętrznych) – 20 szt.
 • Aparat EKG ze stolikiem (Oddział Chirurgiczny) -1 szt. +1 szt. 
 • Aparat EKG ze stolikiem (Oddział Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu) – 1 szt. +1 szt. 
 • Parawan ochronny RTG (Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii) -1 szt.
 • Pompa strzykawkowa (Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii) – 14 szt.
 • Dozownik do tlenu (Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii) – 10 szt.
 • Pulsoksymetr (Oddział Neurologiczny i Udarowy) – 10 szt.
 • Stetoskop elektroniczny (Oddział Neurologiczny i Udarowy) – 2 szt.
 • Stojak na kroplówki (Oddział Neurologiczny i Udarowy) – 10 szt.
 • Dozownik do tlenu (Oddział Neurologiczny i Udarowy) – 10 szt.
 • Stetoskop elektroniczny (Oddział Rehabilitacji Neurologicznej) – 2 szt.
 • Stojak na kroplówki (Oddział Rehabilitacji Neurologicznej) – 4 szt.
 • Rozgałęźnik tlenu (Oddział Rehabilitacji Neurologicznej) – 5 szt.
 • Cykloergometr rehabilitacyjny (Dział Fizjoterapii) – 2 szt.
 • Defibrylator (Zespół Ratownictwa Medycznego) – 1 szt.

  2. Zakup sprzętu medycznego i wyposażenia na rzecz walki ze skutkami zdrowotnymi wywołanymi pandemią COVID-19

Doposażenie Oddziału Urologicznego, Oddziału Chorób Wewnętrznych, Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Oddziału Laryngologicznego, Pracowni Endoskopii.

Zakup sprzętu medycznego i wyposażenia medycznego – 33 szt.:

 • Cieplarka (Oddział Urologiczny) – 1 szt.
 • Cystoskop (Oddział Urologiczny) – 1 szt.
 • Cystoskop giętki (Oddział Urologiczny) – 1 szt.
 • Lampa operacyjna mobilna (Oddział Urologiczny) – 1 szt.
 • Łóżko szpitalne wraz ze stolikiem pacjenta (Oddział Urologiczny) – 8 szt.
 • Macerator (Oddział Urologiczny) – 1 szt.
 • Rektoskop monopolarny (Oddział Urologiczny) – 1 szt.
 • Stół operacyjny (Oddział Urologiczny) -1 szt.
 • Taboret jezdny (Oddział Urologiczny) – 1 szt.
 • Ureterorenoskop (Oddział Urologiczny) – 2 szt.
 • Ureterorenoskop ze skośnym okularem (Oddział Urologiczny) – 1 szt.
 • Aparat USG z 3 głowicami - naczyniowa, brzuszna, kardiologiczna (Oddział Chorób Wewnętrznych) – 1 szt.
 • Aparat USG z 3 głowicami i dodatkową głowicą przezprzełykową (Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii) – 1 szt.
 • Zestaw narzędzi do rynoplastyki (Oddział Laryngologiczny) – 1 szt.
 • Aparat elektrochirurgiczny (Pracownia Endoskopowa) – 1 szt.
 • Monitor LCD (Pracownia Endoskopowa) – 2 szt.
 • Pompa endoskopowa (Pracownia Endoskopowa) – 2 szt.
 • Procesor obrazu HDTV z wbudowanym źródłem światła (Pracownia Endoskopowa) – 2 szt.
 • Wideogastroskop zabiegowy (Pracownia Endoskopowa) – 1 szt.
 • Wideodunodenoskop (Pracownia Endoskopowa) – 1 szt.
 • Wózek medyczny (Pracownia Endoskopowa) – 2 szt.

       3. Zakup środków ochrony indywidualnej oraz środków do dezynfekcji w celu przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się zakażeń COVID-19

Zakup środków ochrony indywidualnej jednorazowego użytku oraz środków
do dezynfekcji:

 • Preparat alkoholowy do dezynfekcji powierzchni – 246 szt.
 • Półmaska ochronna FFP3 – 5 000 szt.
 • Kombinezon ochronny – 7 500 szt.
 • Ochraniacze na obuwie – 4 000 szt.

Wskaźniki Projektu

Wskaźniki produktu (rok docelowy – 2023)

 1. Liczba podmiotów objętych wsparciem w zakresie zwalczania lub przeciwdziałaniaskutkom pandemii COVID-19 – 1 [szt.]
 2. Wartość wydatków kwalifikowalnych przeznaczonych na działania związane z pandemiąCOVID-19 - 2 515 033,91 [PLN]
 3. Wartość zakupionego sprzętu medycznego - 1 910 555,87 [PLN]
 4. Wartość zakupionych środków ochrony indywidualnej - 217 070,56 [PLN]
 5. Liczba zakupionych środków ochrony indywidualnej - 16 746 [szt.]

 

Wskaźnik rezultatu (rok docelowy – 2024):

 1. Liczba leczonych w podmiotach leczniczych objętych wsparciem - 75 664,00 [osoby/rok]

 

Źródła finansowania Projektu:

* Wartość całkowita Projektu – 2 553 771,35 PLN

* Dofinansowanie (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) – 2 168 618,98 PLN (85,00%)

* Szpital Powiatowy im. Tadeusza Malińskiego w Śremie sp. z o.o. – 382 697,47 PLN (15,00%).

 

Okres realizacji Projektu: 21.02.2020 – 13.10.2023