ZP/1/ZO/23

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP CIEPLARKI

W ramach projektu na : ,,zakup sprzętu medycznego i wyposażenia na rzecz walki ze skutkami zdrowotnymi wywołanymi pandemią COVID - 19", ,,Doposażenie Szpitala Powiatowego im. Tadeusza Malińskiego w Śremie sp. z o.o. w kontekście działań naprawczych związanych z niwelowaniem negatywnych skutków pandemii COVID-19". Działania 11.2,, Wspieranie kryzysowych działań naprawczych w obszarze zdrowia (REACT-UE) " Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Oś Priorytetowa 11 ,, Instrument REACT -UE EFRR". Projekt nr RPWP.11.02.00-30-0025/22