ABC Pacjenta

1 października 2004 r. weszła w życie ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. ( z późniejszymi zmianami) o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
Świadczenia opieki zdrowotnej przysługują wszystkim obywatelom RP, na zasadach określonych w ustawie.

Kto płaci-
NFZ – w przypadku osób ubezpieczonych (osoby, za które odprowadzane są składki na ubezpieczenie zdrowotne, same opłacające składkę, osoby objęte ubezpieczeniem dobrowolnym, osoby odbywające staż adaptacyjny, kurs języka polskiego oraz kursy przygotowawcze do podjęcia nauki w języku polskim, o których mowa w przepisach o szkolnictwie wyższym, członkowie rodzin osób objętych ubezpieczeniem powszechnym),
Budżet państwa – w przypadku osób innych niż ubezpieczone
Obywatel – za orzeczenia potrzebne do uzyskania prawa jazdy i inne zaświadczenia lekarskie wydawane na nasze życzenie, za wyjątkiem zaświadczeń potrzebnych do uzyskania zasiłku pielęgnacyjnego albo świadczenia z pomocy społecznej za świadczenia znajdujące się w wykazie stanowiącym załącznik do ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Gdzie się leczyć-
W przychodniach, gabinetach i szpitalach, które mają podpisaną umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia. Powinno być na nich zamieszczone logo NFZ.
Po wejściu ustawy w życie nie trzeba będzie się zapisywać na nowo do lekarza, pielęgniarki i położnej podstawowej opieki zdrowotnej (POZ).
Przypominamy, że lekarza, pielęgniarkę i położną POZ można zmienić dwa razy w roku bezpłatnie.
Uwaga! Warto zapytać lekarza rodzinnego, w jaki sposób można uzyskać pomoc w godzinach popołudniowych, wieczornych i w dni wolne.

Skierowanie do lekarza
Ambulatoryjne świadczenia specjalistyczne są udzielane na podstawie skierowania lekarza ubezpieczenia zdrowotnego. Mamy prawo wybrać specjalistę spośród wszystkich, mających podpisaną umowę z NFZ.
Skierowanie to nie jest wymagane do:
– ginekologa i położnika,
– dentysty,
– wenerologa,
– onkologa,
– psychiatry.

Skierowanie nie jest wymagane od osób:
Art.. 57 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych wylicza pewne grupy pacjentów, które mogą się dostać bez skierowania do wszystkich specjalistów. To:

– osoby chore na gruźlicę
– osoby zakażone wirusem HIV
– inwalidzi wojenni i wojskowi, kombatanci oraz osoby represjonowane
– cywilne niewidome ofiary działań wojennych
– uprawnieni żołnierze lub pracownicy, w zakresie leczenia urazów lub chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa
– weterani poszkodowani, w zakresie leczenia urazów lub chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa
– osoby do 18 r.ż., u których stwierdzono ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu.
– działacze opozycji antykomunistycznej oraz osoby represjonowane z powodów politycznych.
– w zakresie leczenia uzależnień: osoby zgłaszające się z powodu uzależnienia oraz osoby zgłaszające się z powodu współuzależnienia

-osoby spokrewnione lub niespokrewnione z – – osobą uzależnioną, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące, oraz osoby, których stan psychiczny powstał na skutek pozostawania w związku emocjonalnym z osobą uzależnioną.
– osoby posiadające orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności.
– osoby posiadające orzeczenie o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji edukacji.
– osoby deportowane do pracy przymusowej oraz osadzone w obozach pracy przez III Rzeszę i Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich.

Czytaj więcej na Prawo.pl
https://www.prawo.pl/zdrowie/bez-skierowania-do-specjalisty-do-jakiego-specjalisty-mozna-sie,499957.html

Dokumentacja medyczna
Pacjent ma prawo do swojej dokumentacji medycznej prowadzonej w zakładzie opieki zdrowotnej.
Na jego wniosek, bądź na wniosek osoby upoważnionej przez pacjenta lub jego przedstawiciela ustawowego, dokumentacja powinna być przekazana w postaci wyciągu, odpisu lub kopii, sporządzanych na koszt osoby występującej o nią.

Lista oczekujących
Świadczenia opieki zdrowotnej w szpitalach i ambulatoriach udzielane są według kolejności zgłoszenia z uwzględnieniem zasady sprawiedliwego, równego, niedyskryminującego i przejrzystego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej oraz zgodnie z kryteriami medycznymi określonymi przez ministra zdrowia.
Świadczeniodawca informuje pisemnie o terminie udzielenia świadczenia oraz uzasadnia przyczyny wyboru tego terminu.
W razie zmiany stanu zdrowia, wskazującej na potrzebę wcześniejszego niż w ustalonym terminie udzielenia świadczenia, pacjent informuje o tym świadczeniodawcę, który – jeśli to wynika z kryteriów medycznych – koryguje odpowiednio termin udzielenia świadczenia.
W celu otrzymania jednego świadczenia opieki zdrowotnej na podstawie skierowania, pacjent może wpisać się na jedną listę oczekujących u jednego świadczeniodawcy.
Lista oczekujących na udzielenie świadczenia stanowi integralną część dokumentacji medycznej.
Informacje o prowadzonych listach oczekujących, liczbie osób i średnim czasie oczekiwania publikują na swoich stronach internetowych oddziały wojewódzkie Funduszu.

Leczenie za granicą
Informacje o świadczeniach zdrowotnych przysługujących obywatelom Rzeczypospolitej Polskiej w krajach Unii Europejskiej są szczegółowo opisane na stronach http://www.nfz.gov.pl/ue/

Źródło: www.nfz.gov.pl
Klauzula informacyjna
Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, informuję iż:
Administratorem danych osobowych jest: 
Szpital Powiatowy im. Tadeusza Malińskiego w Śremie sp. z o.o.,
ul. Chełmońskiego 1,
63-100 Śrem.
Dane kontaktowe:
Tel.: 61 28 15 443
fax +48 61 283 57 88
e-mail: sekretariat@szpital-srem.pl
Celem przetwarzania powierzonych danych osobowych jest świadczenie usług medycznych w tym również komunikacja w celu świadczenia usług medycznych oraz przekazywanie za pośrednictwem telefonii komórkowej i poczty elektronicznej informacji dotyczących dostępności i terminów świadczenia usług, a także rozliczanie świadczonych usług z podmiotem finansującym oraz archiwizacja danych związanych ze świadczeniem usług medycznych.
Ponadto dane osobowe przetwarzane są przez administratora dla wykonywania przez niego obowiązków pracodawcy i związaną z działalnością archiwizacją a także współpraca z kontrahentami.
Inspektor Ochrony Danych w Szpitalu Powiatowym im. Tadeusza Malińskiego w Śremie sp. z o.o.: 
Tomasz Bartkowiak
Tel. kontaktowy: 61 28 15 562
e-mail: t.bartkowiak@szpital-srem.pl

Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich dalsze przetwarzania w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem.
Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań określonych dla szpitali w obowiązujących przepisach prawa, dotyczących realizacji zadań publicznej służby zdrowia – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c, d i e, oraz art. 9 ust. 1, ust. 2 lit. h, i, ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.;
Odbiorcami danych osobowych danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, a także:
– upoważnieni pracownicy i świadczeniodawcy Szpitala Powiatowego im. Tadeusza Malińskiego w Śremie sp. z o.o.
– instytucje publiczne upoważnione do prowadzenia kontroli
– podmioty realizujące usługi z zakresu medycyny pracy;
– kontrahenci, upoważnieni w zakresie realizacji zawartych umów i realizacji powierzonych zadań i zlecanych usług,
Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do ich przetwarzania dla celu, dla którego zostały pozyskane. W przypadku dokumentacji pracowniczej dane przechowywane będą przez okres 50 lat, a w przypadku dokumentacji medycznej przez okres 30 lat

Właścicielowi danych osobowych przysługuje prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, iż przetwarzanie danych osobowych jego dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
Podanie przez właściciela danych osobowych jest niezbędne do realizacji przedmiotu działalności Szpitala Powiatowego im. Tadeusza Malińskiego w Śremie sp. z o.o. w zakresie dotyczącym właściciela danych. Konsekwencją niepodania danych osobowych może być nie zrealizowanie przedmiotu działalności Szpitala wobec odmawiającego podania danych osobowych właściciela.

Podstawa prawna:
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. L 2016, Nr 119 poz. 1).
25.05.2018r.