Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020

Oś priorytetowa: 9 „Infrastruktura dla kapitału ludzkiego”

Działanie: 9.1 „Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną”

Poddziałanie: 9.1.1 „Infrastruktura ochrony zdrowia”

Konkurs: RPWP.09.01.01-IZ.00-30-001/22

Umowa o dofinansowanie nr RPWP.09.01.01-30-0004/22-00 zawarta w Poznaniu w dniu 28.06.2023 r. pomiędzy Zarządem Województwa Wielkopolskiego (Instytucja Zarządzająca WRPO 2014-2020)
a
Szpitalem Powiatowym im. Tadeusza Malińskiego w Śremie sp. z o.o.

Tytuł Projektu: Zakup sprzętu medycznego i ambulansu sanitarnego w celu poprawy jakości i dostępu do świadczeń zdrowotnych w Szpitalu Powiatowym im. Tadeusza Malińskiego w Śremie Sp. z o.o.”

Miejsce realizacji Projektu:

Szpital Powiatowy im. Tadeusza Malińskiego w Śremie sp. z o.o.

ul. Józefa Chełmońskiego 1

63-100 Śrem

Cele Projektu:

Cele ogólne (główne) projektu to:

a) wzmocnienie infrastruktury służby zdrowia na terenie województwa wielkopolskiego (poprzez zakup 29 sztuk sprzętu medycznego, 1 szt. ambulansu sanitarnego).

b) poprawa jakości świadczonych usług medycznych,

c) poprawa dostępności do świadczonych usług medycznych.

Przedstawionym celom ogólnym przyporządkowane są bardziej szczegółowe cele, których realizacja bezpośrednio wpłynie na rezultaty przedmiotowego projektu. Zaliczamy do nich:

a) zaopatrzenie komórek szpitalnych świadczących usługi medyczne w specjalistyczny, nowy i nieawaryjny sprzęt medyczny niezbędny do prawidłowego funkcjonowania Szpitala,

b) zapewnienie sprzętu medycznego wpływającego na poprawie jakość i dostępności leczenia,

c) oferowanie przez Szpital badań za pomocą nowoczesnego sprzętu, wspierającego szybką i dokładną diagnostykę pacjentów,

d) właściwe wykorzystanie potencjału kadry medycznej Szpitala oraz wzrost komfortu jej pracy.

Cele projektu są zbieżne z celem szczegółowym działania 9.1. Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną - Poprawiona dostępność infrastruktury zdrowotnej i społecznej, przede wszystkim poprzez inwestycje w modernizację obiektów ochrony zdrowia i społecznych o znaczeniu regionalnym i lokalnym oraz wyposażenie ich w nowoczesny sprzęt.

Zakres rzeczowy Projektu:

I. Zakup sprzętu medycznego na potrzeby wyposażenia oddziałów szpitalnych i pracowni specjalistycznych:

- Oddziału Neurologicznego i Udarowego (USG – 1 szt.);

- Oddziału Laryngologicznego (Sinuskop – 1 szt.);

- Bloku Operacyjnego (Artroskop – 1 szt. , Mikroskop operacyjny – 1 szt., Videokolonoskop – 1 szt.),

- Szpitalnego Oddziału Ratunkowego (Aparat RTG śródoperacyjny z ramieniem C – 1 szt., Aparat do znieczulania – 1 szt., Analizator parametrów krytycznych – 1 szt., Defibrylator - 2 szt., Centrala monitorująca – 1 szt., Kardiomonitor - 8 szt., Aparat EKG – 1 szt.);

- Poradni Laryngologicznej (Lampa czołowa diodowa – 1 szt. , Ssak przepływowy – 1 szt.);

- Pracowni EEG i Audiometrycznej (EMG – 1 szt.);

- Pracowni Badań Czynnościowych Układu Krążenia (Echokardiograf – 1 szt.).

II. Zakup ambulansu sanitarnego wraz z wyposażeniem na potrzeby SOR:

- ambulans sanitarny;

- sprzęt medyczny (Kapnometr przenośny z pulsoksymetrem – 1 szt. , Respirator transportowy – 1 szt., Defibrylator – 1 szt.);

- wyposażenie (Nosze reanimacyjne – 1 szt., Krzesełko transportowe – 1 szt.).

Źródła finansowania Projektu:

* Wartość całkowita Projektu – 3 936 357,88 PLN

* Dofinansowanie (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) – 3 303 315,39 PLN (85,00%)

* Szpital Powiatowy im. Tadeusza Malińskiego w Śremie sp. z o.o.582 938,01 PLN (15,00%).

Okres realizacji Projektu: 05.01.2023 r. – 26.09.2023 r.